Församlingen

Pingstförsamlingen på Åland

Ps 122:1 ”Jag blev glad när man sade till mig: Vi skall gå till Herrens hus.”

Pingstförsamlingen på Åland grundades 1934 och som församling är vi en fristående lokal pingstförsamling inom Finlands Svenska Pingst (FSP). Vi lever med det grundläggande syftet att förkunna och förhärliga Jesus Kristus.

Det allmänna uppdrag Gud gav församlingen sammanfattas i det vi kallar missionsbefallningen (Mat 28:18-20) där Jesus sa de berömda orden: ”Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar! Döp dem i Faderns Sonens och den helige Andes namn och lär dem att hålla allt vad jag har befallt er. Och se, jag är med er alla dagar intill tidens slut.” Detta är församlingens dubbla kallelse (Apg 9:31) att dels vinna världen för Gud men också i varje troende resa upp Kristus (Kol 1:28-29) och boning i Anden (Efe 2:20-22). Detta förutsätter ett lärjungaskap till Jesus och ett hjärtas omvändelse och vilja att följa Jesus.

Därför tror vi att församlingen är det redskap Gud använder sig av genom tiden för att förverkliga sina planer och sin vilja här på jorden. Lika självklart som Gud Fadern var beroende av att Jesus kom som människa i en fysisk kropp för att uppenbara sig själv. Så är Jesus i dag lika beroende av sin ”kropp” församlingen för att uppenbara sig själv för världen.

Jesus sa så här i Mat 16:18 ”Jag säger dig: Du är Petrus, och på denna klippa skall jag bygga min församling, och helvetets portar skall inte få makt över den.” Jesus är alltså upptagen med och djupt involverad i att bygga sin församling med syftet att en dag ställa fram församlingen inför sig i härlighet (Efe 5:27). Detta ger oss, dig och mig som en del av denna församling och du som besökare ett värdefullt och dyrbart innehåll för våra liv. Gud kallar oss till att vara en del av och till att bygga upp sin kropp församlingen (Efe 4:12). Och aposteln Paulus skriver om församlingen så här i Efe 3:10 ”Så skulle Guds vishet i sin mångfald nu genom församlingen göras känd för härskarna och väldigheterna i den himmelska världen.”

Därför lever vi inte med församling utifrån ett föreningstänkande eller ett fritidsintresse utan utifrån en djupt förankrad plan och vilja i Guds hjärta för oss som hans barn. Församlingen är född ut ur Guds hjärta genom den helige Ande.

Utifrån detta beskriver också bibeln församlingen som Kristi Kropp där Jesus är huvudet och vi som församling är en del av hans kropp (1 Kor 12:12-20). Kroppen behöver huvudet och huvudet behöver kroppen, men kroppen är underornat huvudet. Platsen för dig och mig att förverkliga Guds plan med våra liv blir då aldrig utanför kroppen utan i kroppen och i ett beroendeförhållande till andra lemmar. Underornat, koordinerat och i samverkan med andra förverkligar vi ett större syfte än bara oss själva. Här är varje lem unik, viktig och mycket betydelsefull och bär upp en enskild kallelse tillsammans med den nåd och den smörjelse som behövs för den uppgiften (Efe 4:11-16).

En stor mångfald men i en enhet (Fil 2:2).

Det här är viktigt att vi ser och med våra hjärtan kan bejaka och samverka med det för att du och jag skall kunna förverkliga det Gud vill med våra liv och i ett större perspektiv i en församling och i en nation.

Vi kan sammanfatta dessa övergripande och grundläggande syften vi lever med som församling i fyra konkreta pelare: 1) Bönen och Ordets tjänst 2) Mission och evangelisation 3) Israel 4) Det sociala arbetet.

Att dels i enlighet med missionsbefallningen nå vår närmiljö och utbreda Guds rike. Men vi lever också med en missionskallelse som sträcker sig förbi Åland till andra länder. I dag har vi som församling privilegiet att få understöda flera växande missionsarbete i bland annat Tanzania som innefattar både bibelskola och ett humanitärt arbete. Detta är en viktig del av vår kallelse, Gud vill nå Åland och världen genom oss. Därför lever vi med mission.

Utifrån detta vill vi också erbjuda varje människa som tar emot Jesus ett andligt hem och en andlig familj där de får växa upp, lära känna Herren och förverkliga hans kallelse över deras liv. Här har du tre saker vi vill representera, att nå världen, att bli ett andligt hem och att vara en boning i Anden. En boning i Anden står just för resan som börjar efter det att jag tagit emot Jesus som Herre där efterföljelsen, lärjungaskapet till Jesus och Guds livet får växa fram och utvecklas i våra liv i och genom församlingen.
Vi tror att församlingen är en växtplats för trons liv för varje enskild troende.

För att byta ner detta på en konkret plan planerar vi att leva med något vi kallar hemgrupper där vi, förutom den reguljära gudstjänsten på söndag förmiddag, vill mötas under en veckodag som församling i små grupper i hemmen.

De första kristna möttes (Apg 2:46) ”tillsammans i templet” och ”i hemmen bröt de bröd och höll måltid med varandra i jublande, innerlig glädje”. Det fanns alltså en växelverkan mellan de stora gemensamma sammankomsterna och samvaron i en mindre familjär grupp i hemmen. Vi vill bygga ett församlingsliv på samma grund.

Du och jag behöver gudstjänsterna där hela församlingen möts till tillbedjan och undervisning, men också behöver vi hemgrupperna där vi kan praktisera vad som står i Ef 4:16. ”Så byggs kroppen upp i kärlek, och den fogas samman och hålls ihop genom det stöd som varje led ger, alltefter den kraft som är utmätt åt varje särskild del.”

Kän dig varmt välkommen att besöka oss eller att ta kontakt med oss.